info@cbc-clusters.org.rs

4. prioritetna osa poziva

Jačanje prednosti na tržištu i razvijanje poslovnog okruženja u oblasti projekta

Specifičan cilj 4.1

Prednost na tržištu oblasti projekta će biti poboljšana kroz jačanje saradnje između institucija za podršku poslovanja, klastera, obrazovnih i istraživačkih usanova, preduzetnika sa ciljem da se razviju novi proizvodi/usluge/patenti/brendovi u projektnoj oblasti.

Ovim projektom će se raditi na prevazilaženju ovih prepreka u oblasti projekta po pitanju jačanja usluga podrške poslovanja kako bi institucije zadužene za ovo u još većoj meri pomagale MSP-a da poboljšaju rad i steknu veću prednost na tržištu. Takođe, ovim projektom se teži da se poslovne mreže zasnivaju i promovišu što će podržati zaštitu proizvoda, marketing i razvoj prekograničnog tržišta, kao što će i zadovoljiti potrebu projektne oblasti da unapredi kvalitet usluga i proizvoda istovremeno radeći na veštinama i stičući znanja vezanih za primenu inovativnih tehnologija. Povrh toga, projekat je usmeren ka osnivanju i daljem razvoju laboratorija, informacionih i komunikacionih tehnologija, kao i centara za inovaciju i tehnologiju, koje će zajednički koristiti firme u projektnoj oblasti.