info@cbc-clusters.org.rs

Partneri

Grad Sombor – glavni partner

Tip organizacije/institucije: lokalna samouprava
PIB: 100123258
Adresa: Trg cara Uroša 1, 25101 Sombor, Srbija
Web: www.sombor.rs

Grad Sombor doprinosi projektu kroz radnu snagu koja poseduje značajno znanje i iskustvo u izgradnji, pripremi i upravljanju projekta kao i donošenju strategijskih odluka. Zaposlni na projektu će biti odabrani od zaposlenih Grada Sombora koji imaju zavidan prethodni uspeh kad je reč o pripremanju i sprovođenju Interreg IPA CBC projekata i takođe od zaposlenih koji imaju iskustva u sprovođenju projekata finansiranih od strane donatora npr. ministarstava i pokrajinskih sekreterijata. S obzirom da Grad Sombor ima raznovrstan tim, Grad Sombor omogućava sveobuhvatan način sprovođenja projekta, a samm tim i održivost kao i nošenje sa rizikom.

Grad Sombor je u ulozi glavnog partnera među učesnicima u projektu. Kao glavni partner, grad Sombor će biti zadužen za scu komunikaciju čija tema je projekat imeđu JS, MA i partnera, kao i za finansijsko upravljanje – premeštanje sredstava, ispuonjavanje pravnih obaveza pri troženju i izveštavanju, i njegov zadatk će biti da izveštava nakon svakog projektnog perioda.

Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj – NALED

Tip organizacije/institucije: interesne grupe uključujući neprofitne organizacije
PIB: 104478656
Adresa: Makedonska 30/7, 11000 Beograd, Srbija
Web: www.naled.rs

Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj (NALED) je nezavisna, neprofitna i nestranačko udruženje kompanija, opština i javnih preduzeća koje rade zajedno kako bi stvorili bolje uslove života i poslovanja u Srbiji.

NALED je utemeljio mesto ključnog partnera dialogu između javnosti i privatnog sektora kroz omogućavanje i podrćavanje ovog dijaloga čije teme su političke i regulatorne reforme vezane za opšte poslovno okruženje ali i za poslovno okruženje u pojedinačnim sektorima.

Kao partner NALED će biti uključen u pripremanje radnih paketa, upravljanje njima, kao i njihovu implementaciju i komunikaciju vezanu za radne palete. Glavna uloga NALED-a će biti da podrži osnivanje prekograničnih klastera po pitanju uspostavljanje osnovne pravne i organizacione strukture. Takođe, NALED će biti zadužen da podrži upravljanje strukturama, postigne finansijsku održivost, sprovede treninge, organizuje studijske posete, mentorstva za MSP-a tj. potencijalne člnove klastera, članove klastera i njihove nadređene.

Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek – FAZOS

Tip organizacije/institucije: visoko obrazovanje i istraživanje
PIB: HR1725000091102019470
Adresa: Vladimira Preloga 1, 31000 Osijek, Hrvatska
Web: www.fazos.unios.hr

Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek (FAZOS) je naučno-obrazovni element Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Cilj FAZOS-a je da razvije i u kontinuitetu poboljšava okruženje za dinamično i multidisciplinarna istraživanje, u kom će sav istraživački rad i razvijanje potencijala iskoristiti u najvećoj mogućoj meri.

FAZOS ima dugoročno iskustvo pružanja obrazovanja u oblastima poljoprivrede i biomase kao i tehnologijama vezanim za obnovljive izvore energije, naročito biogas. U skladu sa ovim, FAZOS će pružiti logističku podršku glavnom partneru i obrazovne programe u vidu predavanja i radionica čije ciljne grupe su bile pomenute u opisu projekta. FAZOS će takođe organizovati studijska putovanja u inostranstvu i matičnoj državi kako bi pokazao primer dobre prakse u oblasti upravljanja biomasom. Oprema kupljena u okviru projekta će obezbediti informacije o količini stvorene enrgije različitih biomasa koje će partneri projekta direktno ili indirektno koristiti i koja će biti dostupna članovima klastera kako bi mogli da odrede energetku vrednost njihove biomase.

Poduzetnički inkubator – BIOS

Tip organizacije/institucije: organizacija za podršku poslovanja
PIB: 21055328609
Adresa: Josipa Jurja Strossmayera 341, 31000 Osijek, Hrvatska
Web: www.inkubator.hr

BIOS je organizacija za podršku poslovanja osnovana pod pokroviteljstvom Grada Osijeka. BIOS nudi mentorstvo i radni prostor startapima po cenama nižim od tržišnih, kako bi podstekao njihov unutrašnji razvoj. BIOS je takođe uključen u promotivne aktivnosti svojih članova i nude im usluge veb dizajna.

Ono što je bitno za projekat je tematske kompetencije i iskustvo BIOS-a koji su usmerene na oblast informacionih i komunikacionih tehnologija. To su aktivno učestvovanje u Osijek Software City-u, projektu Hardware Lab, organizovanje događaja vezanih za informacionih i komunikacionih tehnologija i radionica programiranja, automatizacije, roboto itd., naročito za akademike.

Lokalna razvojna agencija Grada Belišća d.o.o.

Tip organizacije/institucije: organizacija za podršku poslovanja
PIB: 22559376834
Adresa: Vijenac dr Franje Tuđmana 1, 31551 Belišće, Hrvatska
Web: www.lra-belisce.hr

Lokalna razvojna agencija grada Belišća (LRA) je institucija podržu preduzetništva osnovana 2016. godine čiji je primarni cilj da pomogne lokalnoj samoupravi, lokalnim preduzetnicima i organizacijama, i da sprovede projekte koji doprinose socio-ekonomskom razvoju grada.

Kao projektni partner LRA Belišće će biti uključen u implementaciju svih radnih paketa, a kljušna uloga će biti u osnivanju dva prekogranična klastera, ponajviše klaster u oblasti mašinskog inženjerstva i papirne industrije u Belišću. Zadatak LRA takođe podrazumeva postavljanje internet platformi, organizaciju trening i B2B radionica za preduzetnike i MSP-a iz već pomenutih industrija, kao i koordinacija komunikacije koja će se odvijati sa u Hrvatskoj.