info@cbc-clusters.org.rs

Međunarodne, nacionalne i makroekonomske strategije

Realizacija projektnih namjera poduprijet će napore Europske unije u postizanju ciljeva utvrđenih Strategijom Europa 2020, posebno u područjima obrazovanja, zapošljavanja i klimatskih promjena / energije.

Uspostavljanje dva prekogranična klastera koji će stvoriti povoljniju poslovnu klimu i ojačati sposobnost malih i srednjih poduzeća za rast i njihovu zaposlenost doprinijet će postizanju cilja Europske unije da dosegne stopu zaposlenosti od 75%. Organizacijom obrazovanja i osposobljavanja za poduzetnike, diplomante i studente u malim i srednjim poduzećima, projekt će ojačati produktivnost, inovativnost i tržišnu prednost ciljnih skupina, što će pridonijeti postizanju ciljeva postavljenih u Strategiji EU za obrazovanje i osposobljavanje 2020 (Strateški okvir EU za obrazovanje i Obuka 2020) o sudjelovanju odraslih u obrazovanju i o kvaliteti obrazovanja. Konačno, projekt također ima za cilj povećati udio obnovljivih izvora energije u ukupnoj potrošnji, koji bi trebao dostići 20%, objašnjavanjem istraživanja mogućnosti uporabe obnovljivih izvora u poljoprivredi i ohrabrujući proizvođače da te ideje provedu u praksi.

Projekt također odražava opredjeljenje svih projektnih partnera da prevladaju izazove povezane s lokalnim poslovnim okruženjem i na taj način doprinesu pojedinačnim ciljevima postavljenim u Strategiji za integrirani rast (Novi razvojni model strategije Jugoistočna Europa 2020: Integrirani rast): povećanje unutarregionalne trgovine robom, održivi razvoj, povećanje stope zaposlenosti, upravljanje rastom i poboljšanje vladine učinkovitosti.

Konačno, projekt će pridonijeti većoj funkcionalnoj teritorijalnoj integraciji i suradnji ukidanjem ekonomskih i socijalnih podjela, izgradnjom međusobnog povjerenja i socijalnog kapitala, što je u skladu s prioritetima navedenim u Teritorijalnoj agendi EU 2020.

Doprinosi makroregionalnoj strategiji

Strategija EU za podunavsku regiju

Projekt doprinosi ciljevima postavljenim u prioritetnom polju EUSDR Priority Area 8: Competitiveness of Enterprises, and Priority Area 9: People and Skills.

Podupirući institucije za potporu poslovanju, potičući suradnju malih i srednjih poduzeća na prekograničnom području, usredotočujući se na poljoprivredu i općenito potičući gospodarsku razmjenu na ovom području, projekt izravno doprinosi ciljevima EUSDR PA 8. Također, Hrvatska je zadužena za upravljanje prioritetnim područjem EUSDR-a 8. prednost MSP-a u Podunavlju i veća tržišna prednost MSP-a u užem prekograničnom području dio su istog cilja.

Projekt također doprinosi ciljevima EUSDR PA 9, a to su ublažavanje učinaka nezaposlenosti mladih i podržavanje veće stope zaposlenosti u prekograničnom području. Osim toga, projekt je izravno povezan s ciljem doprinosa uskoj suradnji između obrazovnih, istraživačkih institucija, ustanova za obuku, kao i tržišta rada, posebno na međunarodnoj, regionalnoj i bilateralnoj razini, jer projekt uključuje gore navedenu četverostruku helix. Područja rada u PA 9 (WG2 suradnja na tržištu rada, kreativnost i poduzetništvo WG3) i aktivnosti u okviru ovdje predstavljenog projekta su međusobno povezane, što dodatno svjedoči o njegovoj važnosti.

Strategija EU za jadransku regiju

Projekt doprinosi prvom cilju Inovacije i pametnoj regiji (Inovativna i pametna regija, specifični cilj 1.1. Razvoj regionalnog inovacijskog sustava za jadransko-jonsku regiju EU Stragegija za Jadransko-jonsku regiju), jer kroz uspostavljanje prekograničnih klastera kao inovativnih oblika prekogranične suradnje Suradnjom s malim i srednjim poduzećima nastoje se poboljšati uvjeti za postizanje primarnog cilja, kompetencija i vještina MSP-a u području poljoprivrede, strojarstva i papirne industrije kako bi se pomoglo u prepoznavanju prilika na tržištima u nastajanju.

Doprinos nacionalnim / regionalnim / lokalnim strategijama i politikama

Ovaj je projekt usklađen sa strategijom Vlade Srbije za potporu i razvoj MSP-a, poduzetništva i tržišnih prednosti za razdoblje 2015. – 2020. (Strategija podrške malim i srednjim poduzećima, poduzetništvu i konkurentnosti za razdoblje 2015. – 2020.) te s programom za pametnu specijalizaciju u istraživanju i inovacijama Autonomne pokrajine Vojvodine (Program pametne specijalizacije u istraživanju i inovacijama Autonomne pokrajine Vojvodine) za razdoblje 2015’2020., koju je usvojila Skupština Autonomne pokrajine Vojvodine.

Također, projekt prati strategiju održivog razvoja grada Sombora u kojoj je uspostavljanje centra za inovativne tehnologije jedna od glavnih aktivnosti.

Projekt se dalje poklapa s ciljevima navedenim u Strategiji razvoja klastera u Hrvatskoj za razdoblje 2011. – 2020.) Strategiji razvoja klastera Republike Hrvatske za razdoblje 2011. – 2020.) koji se odnose na jačanje klastera i grupa klastera izgradnjom njihovog kapaciteta i umrežavanje na nacionalnoj i međunarodnoj razini.

Uspostavljanje klastera prepoznato je i kao ključni pokazatelj uspostave okruženja pogodnog za poslovanje na regionalnoj i lokalnoj razini u Strategiji regionalnog razvoja Hrvatske u razdoblju do kraja 2020. (Regionalna strategija razvoja Republike Hrvatske za razdoblje do kraja 2020.) i u Strategiji razvoj grada Belišća u razdoblju 2015.-2020. (Strategija razvoja grada Belišća za razdoblje 2015.-2020.)

Potencijal za stjecanje znanja

Projekt se temelji na znanju iz određenih sektora projektnih partnera, jer je skup institucija raznolik i uključuje različite vrste institucija.

Projekt nije neposredan nastavak prethodnih aktivnosti, već je zasnovan na prioritetima koji su postavljeni razvojnim strategijama gradova Sombora i Belišća. Uzimajući to u obzir, projekt se oslanja ne samo na članove grupe koja sudjeluje u projektu, već i na širi krug ljudi u metalnoj, papirnoj i poljoprivrednoj prehrambenoj industriji.

Projekt će također imati koristi od međunarodnih iskustava prikupljenih tijekom ugovaranja studija i provođenja studijskih posjeta, jer su izazovi koje projekt nastoji savladati u mnogim europskim regijama.

Projekt je u skladu s prioritetima EUSDR-a i vodit će se primjerom dunavskih zemalja jer su slične prekograničnom području projekta.